info@nabytoknaslovensku.sk
pridať produkt

Zmluvné podmienky

Registrácia na stránke nábytoknaSlovensku.sk je úplne zadarmo. Takisto nie sú účtovné žiadne poplatky za preklik do vášho eshopu.
 1. Úvodné ustanovenia
1.1.Nabytoknaslovensku.sk Ďalej len „NNS“
1.1.1. „NNS“ je porovnávacia a nákupná galéria, umožňujúca Užívateľom porovnanie Ponúk zvoleného tovaru, ponúkaného Obchodníkmi, a to podľa ceny, prípadne ďalších parametrov.
1.2.Pôsobnosť Podmienok
1.2.1.Tieto Podmienky upravujú využívanie „NNS „ Užívateľmi a vzťah medzi Užívateľom a „NNS“ . Tieto Podmienky nepredstavujú kúpnu zmluvu medzi Obchodníkom a Užívateľom, a súhlas s týmito Podmienkami nepredstavuje uzavretie takej kúpnej zmluvy.
1.2.2.V rozsahu, v akom si vzájomne neodporujú, sa tieto Podmienky vzťahujú aj na nasledujúce dokumenty, upravujúce niektoré aspekty vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a/alebo Obchodníkom, a tvoriace obsah vzájomných dohôd, za podmienok týmito dokumentmi stanovených: ·         Všeobecné obchodné podmienky nabytoknaslovensku.sk pre Obchodníkov; ·         Pravidlá zodpovednosti za obsah príspevkov a recenzií; ·         Ochrana súkromia na portáli „ NNS „ (ďalej len „Zvláštne podmienky“).
1.2.3.Pokiaľ Zvláštne podmienky stanovia odlišne, má táto odlišná úprava Zvláštnych podmienok prednosť pred týmito Podmienkami. Ak nie je stanovené odlišne, vzťahuje sa na Zvláštne podmienky v plnom rozsahu výklad pojmov podľa čl. 1.3. týchto Podmienok.
1.3.Výklad pojmov
1.3.1.E-shop – internetový obchod, prevádzkovaný obchodníkom pod vlastnou doménou, prostredníctvom XML kódu prepojený so stránkami „ NNS“
1.3.2.Garancia – Garancia náhrady kúpnej ceny Prevádzkovateľom, upravená v čl. 6 Podmienok. 1.3.3.Nábytok na Slovensku – nákupná galéria „NNS“  dostupná na http://www.nabytoknaslovensku.sk/index.php
1.3.4.Kúpna zmluva – kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom „ NNS“ medzi Užívateľom a Obchodníkom;
1.3.5.Objednávka – reakcia na Ponuku, zaslaná Obchodníkovi Užívateľom prostredníctvom stránok E-shopu, ktorej predmetom je dopyt tovaru podľa Ponuky; Objednávka je považovaná za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy;
1.3.6.Obchodník – prevádzkovateľ E-shopu registrovaný na „NNS“, vystavujúci Ponuky tovaru, dostupného prostredníctvom svojho E-shopu, na stránkach nabytoknaslovensku.sk ;
1.3.7.Podmienky – tieto Podmienky používania nákupnej galérie NNS, dostupné na http://www.nabytoknaslovensku.sk/zmluvne-podmienky
1.3.8.Ponuka – ponuka tovaru, ponúkaného Obchodníkom na stránkach jeho E-shopu, umiestnená na stránkach „ NNS“ ; Ponuka nie je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy;  
1.3.9.Užívateľ – používateľ internetu, prichádzajúci na stránky „ NNS“ za účelom prezerania ponúk tovaru, uzatvárania Kúpnych zmlúv s Obchodníkmi a písania komentárov a hodnotení tovaru a služieb Obchodníkov;  

2. Registrácia Užívateľov a Obchodníkov
 
2.1.Registrácia Užívateľa
2.1.1.Užívanie Portálu pre účely prezerania Ponúk, hodnotenia Obchodníkov alebo tovaru a vyhľadávania najvýhodnejších Ponúk nie je podmienené žiadnou registráciou Užívateľa a nie je pre Užívateľa spojené so žiadnymi výdajmi s výnimkou výdajov na prevádzku vlastného zariadenia a na internetové pripojenie.
2.1.2.Na využitie niektorých doplnkových funkcií Portálu je požadovaná registrácia a vytvorenie užívateľského účtu, čo je možné urobiť nasledujúcim spôsobom: ·         registrácia prostredníctvom registračného rozhrania so zadaním požadovaných údajov; ·         registrácia prostredníctvom facebookového účtu.
2.1.3.Po dokončení registrácie odošle Prevádzkovateľ Užívateľovi súhrn informácií o registrácii na jeho e-mailovú adresu, zadanú v rámci registrácie.
2.1.4.K vytvoreniu užívateľského účtu sú vyžadované nasledujúce informácie: ·         užívateľské meno; ·         platná e-mailová adresa; ·         prístupové heslo.
2.1.5.Užívateľ, ktorý zvolí možnosť vytvorenia užívateľského účtu, je oprávnený namiesto zadania prihlasovacích údajov prihlásiť sa prostredníctvom svojho facebookového účtu, kliknutím na príslušné tlačidlo. Tento spôsob požaduje, aby bol užívateľ v rámci svojho internetového prehliadača prihlásený k svojmu facebookovému účtu.
2.2.Registrácia Obchodníka  
2.2.1.Na vystavovanie Ponúk Tovaru na Portáli je Obchodník povinný registrovať sa prostredníctvom registračného rozhrania Portálu. Potvrdením registrácie zo strany Prevádzkovateľa je medzi ním a Obchodníkom uzaretá zmluva o užívaní Portálu, ktorá sa riadi týmito Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami, najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami „ NNS“  pre Obchodníkov.
2.2.2.Na vystavenie ponúk Tovaru na Portáli je ďalej nevyhnutná úspešná implementácia XML kódu do systému Obchodníka spôsobom umožňujúcim import Ponúk zo stránok E-shopu na stránky Portálu.
2.2.3.Na registráciu Obchodníka a na uzavretie Zmluvy nemá Obchodník právny nárok. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu Obchodníka a jeho návrh na uzaretie zmluvy o užívaní Portálu i bez uvedenia dôvodu odmietnuť.
2.2.4.Práva a povinnosti Obchodníka týkajúce sa registrácie, komunikácie s Prevádzkovateľom a podmienok XML feedu, neupravené týmito Podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami NNS  pre Obchodníkov a Sprievodcom NNS  pre E-shopy dostupnými na stránkach Portálu http://www.nabytoknaslovensku.sk/index.php  
2.2.5.Registráciou na Portáli berie Obchodník na vedomie, že jeho profil na Portáli aj recenzie, ktoré v rámci tohto profilu obdržal, ostanú dostupné Užívateľom, aj potom, čo z akéhokoľvek dôvodu prestane Portál používať alebo po ukončení Zmluvy o užívaní Portálu. To neplatí o osobných údajoch Obchodníka. Profil Obchodníka ostáva Užívateľom dostupný pre účely zisťovania informácií o Obchodníkovi, a pre účely možnosti zasielania recenzií týkajúcich sa služieb Obchodníka. Dostupnosť profilu Obchodníka a jeho recenzií na Portáli nie je podmienená aktívnym používaním XML kódu a importovaním Ponúk na Portál.
2.3.Každý Užívateľ alebo Obchodník je oprávnený vytvoriť užívateľský účet alebo profil Obchodníka iba pre seba. Vytvorenie užívateľského účtu alebo profilu Obchodníka osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, je zakázané, pričom Prevádzkovateľ je vo vzťahu k takto vytvoreným registráciám oprávnený postupovať v zmysle svojej zodpovednosti za obsah uložený na Portál Užívateľmi podľa čl. 6 týchto Podmienok.
2.4.Prevádzkovateľ je oprávnený vytvárať profil aj Obchodníkom, ktorí sa na Portál neregistrovali. Takto vytvorené Profily neobsahujú žiadne Ponuky. Profil Obchodníka vytvorený Prevádzkovateľom bez registrácie obsahuje len verejne dostupné identifikačné údaje Obchodníka a jeho E-shopu, pričom slúži len na informovanie Užívateľov o existencii Obchodníka a poskytuje registrovaným aj neregistrovaným Užívateľom možnosť vkladať na Portál Príspevky týkajúce sa Obchodníka. Na Obchodníkov, ktorých profily boli vytvorené Prevádzkovateľom podľa tohto článku, sa tieto Podmienky nevzťahujú.  

3. Ponuka tovaru, uzavretie Kúpnej zmluvy
 
3.1.Obchodníci prostredníctvom automatizovaných softwarových prostriedkov (XML kódu) umiestňujú Ponuky na stránky „NNS“ . Ponuky sú automaticky aktualizované niekoľkokrát denne. Nábytok na Slovensku zaisťuje Užívateľom možnosť vyhľadávať a porovnávať jednotlivé Ponuky (čl. 2.3), a presmerováva Užívateľov na stránky E-shopu, na ktorom je Obchodníkom ponúkaný tovar vybratý Užívateľom na účely uzaretia Kúpnej zmluvy. S ohľadom na to, že Ponuky sú umiestňované Obchodníkmi na základe zautomatizovaných procesov, nezodpovedá Prevádzkovateľ za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje jednotlivých ponúk; zodpovednosť Obchodníka (napr. za nekalosúťažné konanie) a Garancia náhrady kúpnej ceny Prevádzkovateľom v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy týmto nie sú dotknuté.
3.2.Nábytok na Slovensku zverejňuje iba Ponuky registrovaných Obchodníkov. Prevádzkovateľ netvrdí ani nezodpovedá za to, že ponuka tovaru zahŕňa komplexnú ponuku internetových obchodov dodávajúcich tovar na Slovensko.
3.3.Užívateľ má možnosť urobiť výber tovaru ponúkaného jednotlivými Obchodníkmi zvolením relevantných kritérií alebo zadaním názvu tovaru alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa „ NNS“ . Po vykonaní výberu tovaru Užívateľom „NNS“  ponúkne zoznam relevantných Ponúk, zodpovedajúcich zadaniu Užívateľa. Zoznam Ponúk je usporiadaný podľa ceny tovaru a podľa kvality hodnotenia daného E-shopu Užívateľmi.
3.4.Pri každej Ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:
3.4.1.názov tovaru;
3.4.2.fotografie tovaru – prípustné sú tiež katalógové fotografie ponúkaného tovaru, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe, alebo vlastnostiach tovaru, ktoré nie sú z fotografií zrejmé; na posúdenie súladu tovaru s Ponukou je vždy rozhodujúci textový popis Ponuky;
3.4.3.špecifikácia tovaru podľa jeho povahy; 3.4.4.cena tovaru - je vždy uvedená ako cena konečná, vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k Užívateľovi, ibaže je v Ponuke uvedené inak; Cena tovaru ponúkaná Obchodníkom na „ NNS“ nesmie byť nikdy vyššia než je cena tohto tovaru ponúkaného na E-shope Obchodníka.
3.5.Vedľa ceny tovaru môže byť v Ponuke uvedená rovnako cena jeho dopravy k Užívateľovi, prípadne jednotlivé spôsoby dopravy ponúkané Obchodníkom.
3.6.Po výbere konkrétneho tovaru a konkrétnej Ponuky Obchodníka má Užívateľ možnosť vstúpiť na stránky E-shopu s ponukou vybraného tovaru. Obchodník zodpovedá za zhodu parametrov Ponuky umiestnenej na Portáli s parametrami Ponuky umiestnenej na stránkach E-shopu.
3.7.Obchodník zodpovedá za riadne poskytnutie informácií, ktoré musia byť Užívateľovi poskytnuté pred uzavretím Kúpnej zmluvy na diaľku v zmysle zák. č. 108/2000 Zb. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a súvisiacich predpisov o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú neplatnosť Kúpnej zmluvy, za nedodanie tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo za jeho chyby.  

4. Práva a povinnosti z Kúpnej zmluvy, odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 
4.1.Na základe uzavretej Kúpnej zmluvy je Obchodník povinný dodať Užívateľovi tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, v množstve, kvalite a spôsobom podľa Objednávky a odoslať ho Užívateľovi v termíne zodpovedajúcom informáciám o dostupnosti tovaru uvedeným v Ponuke. V prípade, že Užívateľ zvolí možnosť osobného odberu tovaru, je Obchodník povinný pripraviť Užívateľovi tovar na odber v množstve a kvalite podľa Objednávky a pripraviť mu ho na odber vo vybranej prevádzkarni v lehote podľa Ponuky.
4.2.Užívateľ má na základe uzavretej Kúpnej zmluvy povinnosť zaplatiť Obchodníkovi kúpnu cenu a cenu prepravy, ak bola dohodnutá, spôsobom zvoleným pri zadávaní Objednávky. Obchodník je povinný Užívateľovi zaslať daňový doklad spoločne s tovarom.
4.3.Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, uzavretej za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, a to bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie v lehote 7 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade je Užívateľ povinný vrátiť tovar v bezchybnom stave so všetkým príslušenstvom a s kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) na adresu sídla Obchodníka. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude do jej uplynutia (do 24:00 hod. posledného dňa lehoty) doručené Obchodníkovi.
4.4.Pokiaľ z Kúpnej zmluvy alebo súvisiacich dokumentov (obchodných podmienok Obchodníka) nevyplýva odlišne, nie je Užívateľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že:
4.4.1.tovar bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
4.4.2.tovar bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa
4.4.3.tovar nemožno vrátiť vzhľadom na jeho vlastnosti
4.4.4.tovar rýchlo podlieha skaze
4.4.5.tovarom je audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo, ktoré spotrebiteľ rozbalil
4.4.6.tovarom sú noviny, časopisy a iná periodická tlač
4.4.7.k vrátenému tovaru nebol priložený originálny doklad o kúpe (faktúra zaslaná Obchodníkom spoločne s tovarom).
4.5.V prípade, že Obchodník neposkytne Užívateľovi všetky informácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, predlžuje sa lehota na odstúpenie podľa čl. 4.3. na 3 mesiace od prevzatia tovaru.
4.6.Ak odstúpi Užívateľ oprávnene, je Obchodník povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu (finančnú sumu uhradenú Užívateľom za tovar) Užívateľovi vrátane výdavkov, ktoré Užívateľ ako spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia.
4.7.Obchodník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že z dôvodov neexistujúcich na jeho strane nie je schopný riadne a včas dodať tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy. V prípade zmeny termínu predpokladaného dodania tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, je Obchodník povinný bezodkladne informovať Užívateľa o zmene dostupnosti. V prípade, že Užívateľ neakceptuje nový termín dodania, je Obchodník oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.  

5. Dodanie tovaru, záruka za akosť, reklamácia
 
5.1.Obchodník je povinný dodať tovar na miesto, ktoré je uvedené Užívateľom ako adresa dodania v Objednávke.
5.2.Užívateľ je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a prípadné chyby reklamovať u Obchodníka bezodkladne po ich zistení.
5.3.Záručná doba tovaru odovzdaného Užívateľovi – spotrebiteľovi činí 24 mesiacov s výnimkou, že
5.3.1.zákon stanoví na určité druhy tovaru inú dĺžku záručnej doby, alebo
5.3.2.Obchodník alebo výrobca stanoví na určitý tovar dlhšiu záručnú dobu.
5.4.Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Užívateľom. Doba trvania záruky je spravidla uvedená v záručnom liste, alebo v inom prehlásení Obchodníka; ak nie je k tovaru dodaný záručný list, uplatňuje Užívateľ práva z chýb na základe dokladu o kúpe tovaru (faktúry) vydaného Obchodníkom.
5.5.Zánik záruky, okolnosti na ktoré sa záruka nevzťahuje a spôsoby uplatnenia práv zo záruky sa riadia príslušnými obchodnými podmienkami predaja Obchodníka.
5.6.Reklamáciu je Užívateľ oprávnený uplatniť vždy u Obchodníka alebo u iného subjektu označeného na tento účel obchodníkom. Reklamáciu Užívateľ nikdy neuplatňuje u Prevádzkovateľa.
5.7.Poskytnutie záruky Užívateľovi, ktorý je podnikateľom, sa riadi dohodou medzi Užívateľom a Obchodníkom. Bez výslovného ujednania záruky s Obchodníkom nemá Užívateľ – podnikateľ na jej poskytnutie právny nárok.  

6. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Obchodníka

6.1.Prevádzkovateľ zodpovedá za prevádzku Portálu, jeho propagáciu, za identifikáciu Obchodníka v systéme a za vedenie užívateľských účtov Užívateľa a Obchodníka.
6.2.Obchodník zodpovedá za:
6.2.1.súlad dát odoslaných na zobrazenie na „ NNS „ s tovarom, ktorý je predmetom Ponuky;
6.2.2.súlad informácii, tvoriacich súčasť Ponuky, s právnymi predpismi (najmä s autorskoprávnou ochranou použitých fotografií, práva na použitie ochranných známok a iných označení);
6.2.3.včasné potvrdenie Objednávky a uzavretie Kúpnej zmluvy;
6.2.4.včasné odoslanie tovaru Užívateľovi, v súlade s informáciou o dostupnosti tovaru uvedenou v Ponuke;
6.2.5.súlad odoslaného tovaru s Ponukou a Objednávkou;
6.2.6.vybavenie uplatnených nárokov z chýb tovaru a z reklamácií.
6.3.Prevádzkovateľ nezodpovedá hlavne za:
6.3.1.súlad Ponuky s právnymi predpismi (porušenie autorských práv tretích osôb k fotografiám, umiestňovaných v rámci Ponúk na stránky nákupnej galérie, porušenie právnych predpisov na ochranu osobnosti, ochranu proti nekalej súťaži alebo ochranu priemyselného vlastníctva Obchodníkom);
6.3.2.súlad Ponúk so skutočne dodaným tovarom;
6.3.3.včasné dodanie tovaru Obchodníkom vo vzťahu k informácii o dostupnosti tovaru uvedenej v Ponuke;
6.3.4.súlad tovaru s Kúpnou zmluvou;
6.3.5.vyriešenie nárokov z chýb tovaru alebo reklamácií Obchodníkom alebo servisným strediskom;
6.3.6.škodu vzniknutú Užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku omeškania Obchodníka s dodaním tovaru, alebo v dôsledku používania tovaru;
6.3.7.nesprávny alebo nevhodný výber tovaru Užívateľom;
6.3.8.nedostupnosť spôsobenú poskytovateľom internetového pripojenia Užívateľa a Obchodníka.
6.4.Porušením povinností Obchodníka v prípadoch podľa čl. 6.2 a 6.3 nie je dotknutá Garancia Prevádzkovateľa podľa čl. 7 týchto Podmienok.    

8. Práva a povinnosti Užívateľa, pravidla vkladania príspevkov

8.1.Využívanie portálu „ NNS „  je pre Užívateľov zdarma.
8.2.Užívateľ je oprávnený informovať Prevádzkovateľa o prípadoch, kedy mu tovar nebol Obchodníkom dodaný včas, alebo sa dodaný tovar nachádzal v akomkoľvek rozpore s kúpnou zmluvou.  
8.3.Užívateľ nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky, neposkytované samotným Prevádzkovateľom, na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu, a tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným osobám. Užívateľ najmä nie je oprávnený zasahovať do zdrojového kódu Portálu, implementovať do systému Portálu software ovplyvňujúci výsledky vyhľadávania alebo zasahujúci do iných funkcií Portálu, a tento software ponúkať ostatným Užívateľom, Obchodníkom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť užívateľský účet daného Užívateľa, zablokovať IP adresu Užívateľa alebo zrušiť registráciu Obchodníka, ktorý daný prostriedok na ovplyvnenie funkcií Portálu použije.  
8.4.Pravidla vkladania užívateľských recenzií  
8.4.1.Užívateľ je oprávnený prostredníctvom rozhrania „ NNS „  vkladať k jednotlivým výrobkom používateľské recenzie a príspevky v poradniach a hodnotenia k jednotlivým Obchodníkom (dohromady „Príspevky“). Užívateľské Príspevky vyjadrujú názory iba ich autorov a nevyjadrujú názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií prezentovaných v Príspevkoch a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi. Obzvlášť anonymné Príspevky by mali Používatelia prijímať ako subjektívny názor, ktorý sám o sebe nemusí poskytovať úplnú a pravdivú informáciu o kvalite tovaru, E-shopov alebo Obchodníkov.
8.4.2.Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť akýkoľvek Príspevok bez uvedenia dôvodu, a to najmä taký príspevok, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, nesúvisí s témou, alebo ktorý je schopný akokoľvek poškodiť Prevádzkovateľa, Obchodníkov alebo iných Užívateľov. O odstránení príspevkov nie je Prevádzkovateľ povinný Užívateľa informovať alebo mu uviesť dôvody odstránenia.
8.4.3.Vkladanie Príspevkov je bezplatné a Užívateľom za to nenáleží žiadna odmena. Vložením Príspevku dáva Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas na použitie Príspevku v rámci nákupnej galérie vo forme sprístupnenia tretím osobám, reprodukcii a úprave Príspevku, a to bez rozdielu, či ide o autorské dielo v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z., autorského zákona, alebo nie. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe právo na použitie Príspevkov (ako výhradné alebo nevýhradné).
8.4.4.Užívateľ je povinný zdržať sa pri vkladaní Príspevkov uvádzania informácií vzbudzujúcich u ostatných Užívateľov alebo Obchodníkov dojem, že dané informácie uvádza Prevádzkovateľ alebo osoba ním poverená.
8.4.5.Pravidlá zodpovednosti Prevádzkovateľa za obsah Príspevkov a ich odstraňovanie stanovia Pravidlá zodpovednosti za obsah príspevkov a recenzií.
8.5.Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení
8.5.1.Práva a povinnosti Prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných údajov Užívateľov a Obchodníkov a pravidlá zasielania obchodných oznámení Užívateľom sa riadia zvláštnymi podmienkami „Ochrana súkromia na portáli NNS“.  

9. Záverečné ustanovenia

9.1.Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 20.7.2014.
9.2.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky zmeniť, o čom je povinný informovať Užívateľa na stránkach nabytoknaslovensku.sk . Nová verzia Podmienok sa nepoužije na Objednávky, odoslané pred nadobudnutím ich účinnosti – tieto Objednávky sa riadia predchádzajúcim znením Podmienok. Užívateľ potvrdzuje svoj súhlas so znením aktuálnej verzie Podmienok vždy, keď zadáva Príspevok.
9.3.Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., občianskym zákonníkom, a zákonom č. 513/1991 Z.z., obchodným zákonníkom.
9.4.V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.
9.5.Pre účely akejkoľvek komunikácie s Prevádzkovateľom je Užívateľ povinný použiť kontaktné údaje, uvedené na stránke info@nabytoknaslovensku.sk