info@nabytoknaslovensku.sk
pridať produkt

Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Nábytok na Slovensku , ďalej len „ NNS“ , rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi alebo použije jej internetové stránky. Spoločnosť „ NNS „ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, resp. s predpismi o ochrane osobných údajov krajiny, v ktorej sa kompetentné oddelenie zodpovedné za spracovávanie údajov nachádza. Robíme všetko, čo je potrebné aby sme zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hyperodkazov na internetových stránkach spoločnosti „NNS“ . 

Spoločnosť „ NNS „ nie je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov na odkazovaných stránkach. Hlavne neprijímame žiadnu zodpovednosť za porušenie ustanovení právnych predpisov alebo poškodenie práv, ku ktorým dôjde alebo môže dochádzať na takýchto stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť „NNS“ zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ výhradne spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov.

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, v niektorých prípadoch Vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili a v niektorých prípadoch aj všetky vyhľadávané heslá, ktoré ste zadali pri hľadaní našich internetových stránok.

V závislosti na okolnostiach môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie si predstavy o niektorých užívateľoch našich internetových stránok. Avšak v tejto súvislosti nepoužívame žiadne údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú len ak boli poskytnuté anonymne. V prípade, že spoločnosť „ NNS „ prevádza údaje externému dodávateľovi služieb, prijmú sa technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že prenos sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. To Vám umožňuje kedykoľvek sa informovať o tom, ktoré údaje uchovávame a ako tieto údaje zbierame a využívame.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť „ NNS „ bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri spoločnosti „ NNS „ , ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti „ NNS „ , sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné, aby sme Vaše požiadavky odovzdali spoločnostiam v rámci skupiny „ NNS „ . V týchto prípadoch bude s Vašimi údajmi zaobchádzané rovnako dôverne.

4. Osobné údaje detí

Spoločnosť „ NNS „ nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov. V nevyhnutných prípadoch, spoločnosť „ NNS „ jasne upriami pozornosť detí na vhodnom mieste na fakt, že nemajú poskytovať spoločnosti „ NNS „ žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa zistia, že deti v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti „ NNS „ , žiadame ich, aby nás kontaktovali na email/adresu uvedenú v bode 6. ak majú byť tieto údaje zlikvidované. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

5. „Cookies“

Spoločnosť „ NNS „ používa pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok a na zabezpečenie ďalších úloh technológiu cookies. Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. Cookies okrem iného prevádzkovateľovi internetových stránok umožňujú odlíšenie 

Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok.Cookies a údaje získané prostredníctvom internetových stránok spoločnosti „ NNS „ využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa internetových stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) internetových stránok atď.;
zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa internetových stránok používajú stránky, ako napr. ktoré internetové stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia internetových stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií internetových stránok; 
uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi internetových stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov internetových stránok; 
reklamné a marketingové účely, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti „ NNS „ využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené vyššie, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). 

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých internetových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti „ NNS „ využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené vyššie.

6. Vaše návrhy/pripomienky, Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť „ NNS „ zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie 

Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

7. Sociálna sieť Facebook – Plug-iny

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server 

Facebook, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook.

Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.

Získavanie osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, je povinný pred ich získavaním dotknutej osobe vopred oznámiť tieto informácie

a)identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvá veta a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

1. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť,

2. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu a ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu 

Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

3. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

4. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

5. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

6. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

7. poučenie o právach dotknutej osoby.

(2) Ak osobné údaje o dotknutej osobe nezískal prevádzkovateľ priamo od tejto dotknutej osoby, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v čase pred ich prvým poskytnutím tretej strane, ak sa takéto poskytovanie predpokladá, oznámiť dotknutej osobe informácie podľa odseku 1 písm. a) až c) a ďalšie doplňujúce informácie, pokiaľ sú potrebné s ohľadom na špecifické okolnosti, za ktorých sú osobné údaje získavané na zabezpečenie zákonného spracúvania, najmä

a) poučenie o možnosti rozhodnúť o spracúvaní získaných osobných údajov,

b) zoznam osobných údajov,

c) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

d) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

e) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

f) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) poučenie o právach dotknutej osoby.

(3) Informácie podľa odseku 1 netreba dotknutej osobe oznamovať, ak prevádzkovateľ vie úradu kedykoľvek na jeho žiadosť preukázať, že jej boli už predtým poskytnuté alebo ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2. Informácie podľa odseku 2 netreba dotknutej osobe oznamovať, ak prevádzkovateľ

a) vie úradu kedykoľvek na jeho žiadosť preukázať, že jej boli už predtým poskytnuté,

b) spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2,

c) spracúva osobné údaje na účel ustanovený v § 10 ods. 3 písm. a),

d) spracúva osobné údaje na historický výskum alebo vedecký výskum a vývoj, alebo na účely štatistiky a poskytnutie takýchto informácií je objektívne nemožné alebo by bolo možné len s vyvinutím neprimeraného úsilia, alebo

e) spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. e).

(4) Prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje na účely identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do jeho priestorov, je oprávnený od nej požadovať titul, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu,23) číslo služobného preukazu alebo číslo 
cestovného dokladu,24) štátnu príslušnosť a preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predkladaným dokladom. Ak sa fyzická osoba preukáže podľa osobitného zákona,25) je prevádzkovateľ oprávnený od nej požadovať len evidenčné číslo služobného preukazu a názov orgánu, ktorý služobný preukaz vydal. V oboch prípadoch sa odsek 1 nepoužije.

(5) Prevádzkovateľ, ktorý v priestoroch prístupných verejnosti získava, poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje, zabezpečí ich primeranú ochranu podľa § 19.

(6) Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy, ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby.26) To neplatí, ak ide o získavanie osobných údajov na účely a v rozsahu údajov podľa odseku 4 ich zaznamenávaním z úradného dokladu automatizovanými prostriedkami spracúvania a o získavanie osobných údajov na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu.

(7) Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(8) Prevádzkovateľ, ktorý získa osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) bez vedomia dotknutej osoby alebo priamo od nej, poskytne jej pri prvom kontakte informácie podľa odseku 1 a ak sú spracúvané na účely priameho marketingu, oboznámi ju výslovne aj s právom písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu v poštovom styku.

(9) Prevádzkovateľ, ktorého predmetom činnosti je priamy marketing, vedie zoznam poskytnutých osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. d) v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby, dátum ich poskytnutia, prípadne dátum, od ktorého platí zákaz ich ďalšieho poskytovania podľa § 17 ods. 6 a názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej boli uvedené osobné údaje poskytnuté. Zoznam v rovnakom 
rozsahu vedie.